www.Lobbæk.dk (Set Fra Klint)

Info/Kontakt

www.Lobbæk.dk (Set Fra Klint)

Info/Kontakt

Din Borgerforening kan gøre en forskel.

Foreningens formål, er at varetage byens interesser, foreningen er også talerør og vagthund over for det offentlige, kommunen m.v. til gavn for Lobbæks borgere.

Kom til foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen laver hvert år flere aktiviteter, nogle af de ting der foregår er godt besøgt, andre mindre godt. Husk at bakke op om de aktiviteter foreningen laver, jo flere vi er, jo sjovere er det. Lobbæk skulle gerne fortsat være en by hvor folk har lyst til at bo og flytte til.

Vi henstiller derfor til at man holder opryddet på egen grund, at hæk, hegn og fortov er vedligeholdt, så din ejendom fremtræder i ordentlig stand.

Sørg for at betale dit kontingent, så du med god samvittighed kan deltage i aktiviteterne.

Bestyrelsen: 2024/2025

Formand: Dorthe Kratmann, mail: dorthekrathmann@hotmail.com

tlf: 28685817

Næstformand: Laila Rasmussen, mail: tupper3702@gmail.com,

tlf: 29263814

Kasserer: Lis Skærbæk, mail: lismskj@gmail.com

tlf: 53289058

Sekretær: Maiken Jacobsen mail:majkendk@hotmail.com

tlf: 26746020

Best. medl.: Mathias Kofod mail: mathiaskofod@msn.com

tlf: 23985726

Suppleant: Bette Gregersen, bettegregersen@gmail.com

tlf: 20892275

Udlejning: Laila Rasmussen, Olesvej 5, tlf: 29263814

sms gerne til Laila hvis hun ikke lige tager telefonen

Borgerforeningens adresse: Jernbanevej 2. 3720 Aakirkeby

Har du brug for et sted hvor du kan holde en fest.

Lobbæk medborgerhus kan lejes af alle, huset kan bruges til fester, møder og mange andre aktiviteter, der er plads til 35 personer. Der er service og køkkengrej i huset samt opvaskemaskine. Fryser i garagen. På 1. salen er der et legerum, som kan benyttes mod ekstra betaling. Der kan lejes en Soundbox. Soundboxen må ikke forlade Medborgerhuset.

Udlejningspriser:

Fester m.v. inkl.. service. kr. 500,00

Børnefødselsdage 0-12 år (i dagtimerne) kr. 250,00

(i dagtimerne frem til kl:18:00)

Legerum kr. 200,00

Møder-minde samvær o.a. kr. 250,00

Soundbox kr. 300,00

Depositum (tilbagebetales hvis alt er i orden) kr. 500,00

Man medbringer selv: Viskestykker, karklude håndklæder m.v. priser er døgnpriser for fester, fra kl:10:00 formiddag, til 09: næste dag, medmindre andet er aftalt. Øvrige priser er begrænset til 6 timer.

der er mulighed for at leje foreningens "gamle" stole der er 40 stole pr. dag kr. 5 pr. stol.

Bemærk: Toilettet er til offentlig brug om sommeren uanset udlejning.

opdateret 04. marts 2024

Vedtægter for

Lobbæk Borgerforening (nye)

§ 1 Foreningens navn, formål og medlemmer

Stk. 1 Foreningens navn er Lobbæk Borgerforening

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune

Stk. 3 Foreningens formål er at skabe en sammenslutning af borgere i Lobbæk, uafhængig af parti politik, religion,

livsstilling m.m., for derigennem at varetage byens interesser i det omfang der er muligt og til gavn for helheden. Det

er desuden foreningens opgave at medvirke til byens forskønnelse.

Stk. 4 Som medlem kan optages enhver med positiv interesse i Lobbæk og som kan tilslutte sig foreningens formål

§ 2 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Bestyrelsen varetager foreningens

interesser og udfører generalforsamlingens beslutninger i det omfang, der er muligt.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dagen bestemmes af bestyrelsen og varsles

mindst 14 dage før. Sager der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage inden afholdes. Alle

medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Regnskabet fremlægges i revideret stand til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af repræsentanter til Nyvest Centret

8. Evt.

Stk. 4. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling samles den nye bestyrelse, hvor der vælges formand,

næstformand, kasserer, sekretær og ordinær bestyrelsesmedlem.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 25 af foreningens

medlemmer forlanger det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer.

Stk. 6 Alle afstemninger vedrørende foreningen foregår ved simpel stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan kun

foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling og kun når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

stemmer for forslaget. I modsat fald indvarsles til ny generalforsamling med mindst 7 dages varsel. Denne anden

generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 6 Parti politik må ikke drøftes på generalforsamlingen.

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår

skiftevis med 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Bestyrelses suppleant er på valg hvert år. Derudover

vælges hvert år: 2 revisorer og en revisor suppleant. Såfremt dette ønskes, kan stemmeafgivelsen foregå skriftligt.

Dog skal skriftlig afstemning altid finde sted, hvis der er foreslået flere kandidater end det antal, der skal vælges.

Stk. 2 Der bestræbes at bestyrelsesmedlemmer ikke kommer fra samme husstand.

Stk. 3 Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog min. 4 møder om året.

Stk. 4 Bestyrelsesmøder som ledes af formanden afholdes, når denne eller mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne

ønsker dette.

Stk. 5 Bestyrelsen er pligtig til at føre et fyldestgørende regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Bestyrelsen

er solidarisk ansvarlig for foreningens midler, men hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 4 Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret

Stk. 2 Til revision vælges to af foreningens medlemmer, som senest 7 dage inden generalforsamlingen skal have

regnskabet til revision fra kassereren.

Stk. 3 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen til førstkommende år.

§ 5 Nedlæggelse af foreningen samt eksklusion

Stk. 1 Lobbæk Borgerforening kan ikke opløses såfremt 1/3 af medlemmerne stemmer imod

Stk. 2 Opløses foreningen træffer en ekstra ordinær generalforsamling beslutning vedr. afvikling af foreningen

Stk. 3 Foreningens formue og aktiver kan udelukkende videregives og fordeles imellem de omkringliggende

borgerforeninger: Vestermarie, Nylars og Arnager.

Stk. 4 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem. Eksklusionen kan indankes på den efterfølgende

generalforsamling eller ekstra ordinære generalforsamling. Den ekskluderede har ret til at møde og tale sin sag.

Vedtægter. (gamle, slettes dec 2024)

§1

Foreningens navn er Lobbæk Borgerforening.

§2

Foreninens formål er, at skabe en sammenslutning af borgere i Lobbæk uden hensyn til livsstilling, for derigennen at varetage byens interesser i det omfang der er muligt og til gavn for helheden. Det er desuden foreningens opgave at medvirke til byens forskønnelse.

§3

Som aktivt medlem optages enhver mand eller kvinde med positiv interesse i Lobbæk.

§4

Ethvert medlem er pligtig at renholde gade og fortov ud for egen grund, for derved at medvirke til at skabe en smukkere by.

§5

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og udfører generalforsamlingens beslutninger, i det omfang det er muligt.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar . Dagen bestemmes af bestyrelsen og indvarsling sker på den måde bestyrelsen finder hensigtmæssig, med mindst 14 dags varsel.

§7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer forlanger det. Gneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§8

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem.

§9

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Regnskabet fremlægges i revideret stand til godkendelse

4. Fastsættelse af otingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af medlem til kommunesn erhvervsudvalg og repræsentanter til Nyvestcentret samt valg til andre udvalg m.v. hvor foreningen er repræsenteret.

8. Eventuelt

Partipolitik må ikke drøftes på generalforsamlingen

§10

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen må mindst 14 dage forinden være indgivet skriftligt til formanden.

§11

Alle afstemninger vedrørende foreningen foregår ved simpel stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling og kun når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. I modsat fald indvarsles til nygeneralforsamling med mindst 7 dages varselog denne anden generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

§12

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Herudover vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisor suppleant fj, §15. Såfremt der fremsættes ønske herom, sker stemmeafgivningen skriftlig. Dog skal skriftlig afstemning altid finde sted, hvis der er foreslået flere kandidater end det antal, der skal vælges.I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Det skal bestræbes at bestyrelsesmedlemmer ikke kommer fra samme husstand.

§13

Intet medlem kan nægte at modtage valg med mindre vedkommende har været i bestyrelsen. Han kan da blive fritaget så længe som funktionstidenhar varet. Bestyrelsen har ret til i på kommende tilfælde at supplere sig med den nødvendige arbejdskraft. Bestyrelsesmøder som ledes af formanden afholdes når denne eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes hver 3. måned.

§14

Bestyrelsen er pligtig at fører nøjagtigt og deltajeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter og er solidarisk ansvarlig med hensyn til de af foreningens midler, der beror hos den.

§15

Til at revidere regnskabet vælges to af foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen skal have dette indstillet til kassereren. Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12. i 1990 dog 1/4 til 31/12.

§16

Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, men eksklusionen kan indankes for den først påfølgende generalforsamling, hvor den ekskluderede har ret til at møde og tale sin sag.

Renovering af Borgerhuset.

Billedet her er fra 9/7 2018 da der kom nyt tag på medborgerhuset Her er de dygtige folk bag renovereingen af borgerhuset.

Tømrerne fra Bjarne Nielsens Byggeforretning fra venstre Søren Jensen(lærling) Simon Stender, Martin Jensen (lærling) og Alexander Pedersen

TRYK HER: Borgerforeningens Facebook Side

Få mere information på Facebook og info tavlerne i byen

Mads Kristoffersen

Klintevej 10

Lobbæk

3720 Aakirkeby

mjk.mads@gmail.com

Copyright © alle rettigheder forbeholdes Mads Kristoffersen, og lobbæk.dk 2024